ผู้ประสานงาน

 

ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.-มบ.
ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมเกียรติ พันธ์ศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ