กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

2907

ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ประสานงานมายังมหาวิทยาลัยบูรพา  ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยบูรพา  แจ้งคณาจารย์  และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และแผนปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐